Banner

1) Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλκο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 09.07.2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην       Ελλάδα (παρ.1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4332/2015).

Υπόδειγμα 1

Δικαιολογητικά

2) Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλκο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και την 08.07.2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4332 σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4332/2015).

Υπόδειγμα 2

Δικαιολογητικά

3) Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και είναι ανήλικος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης (παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015).

Υπόδειγμα 3

Δικαιολογητικά

4) Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως ανήλικος τη φοίτηση ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του (παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015).

Read more...

Οι τροποποίησεις που εισάγει ο Νόμος 4332/2015 αναφορικά με την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας αναλύονται στην εγκύκλιο 29 που εξέδωσε το Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας σε ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν και φοιτούν στην Ελλάδα και σε αλλοδαπόυς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ή από σχολές  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. 
Αναλυτικά οι προυποθέσεις για κάθε κατηγορία στην εγκύκλιο 29

Εκδόθηκε ο Νόμος 4332/2015 που αφορά στις νέες διατάξεις που τροποποιούν τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο νομοθέτης πλέον σχετίζει την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με τη φοίτηση του αλλοδαπού σε σχολείο στην Ελλάδα, συγκεκριμένα διακρίνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες:

α) Κτήση Ε.Ι. λόγω γέννησης στην Ελλάδα και φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο 

β) Κτήση Ε.Ι. από ανήλικο ή ενήλικο που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 9 τάξεις πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

γ) Κτήση Ε.Ι. από απόφοιτο Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφόσον διαθέτει απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο στην Ελλάδα

Δείτε το νόμο αναλυτικά εδώ


Εκδόθηκαν οι αριθμ.5379/2014 (ΑΔΑ ΒΙΙ99-Β9Υ) και 5185/2014 (ΑΔΑ ΒΙΙ79-ΠΨΗ) υπουργικές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σχετικά με την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Οι πρώτες εξετάσεις ορίστηκαν για την 05/07/2014. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτης χώρας που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς επί μακρόν διαμένων μπορούν να ενημερωθούν στην σελίδα:

http://gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά κατηγορία άδειας διαμονής του νέου Μεταναστευτικού Νόμου . Δείτε την ΚΥΑ 30825/04.06. 2014 εδώ.

Δημοσιεύτηκε ο νέος κώδικας μετανάστευσης. Ο νόμος 4251/01.04.2014 θα τεθεί σε ισχύ από 01/06/2014.

Αναμένεται η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Δείτε το νόμο εδώ

Λόγω της δημιουργίας των υπηρεσιών μιας στάσης  σε όλους τους Νομούς της Χώρας και της έλλειψης προσωπικού σε ορισμένες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την ακόλουθη ρύθμιση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών:

"Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 01.01.2014 έως και 30.04.2014, παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος της σχετικής άδειας διαμονής είναι νόμιμα διαμένων στη Χώρα. Αιτήματα ανανέωσης της ισχύς των ως άνω αδειών διαμονής δύναται να γίνουν δεκτά καθ' όλο το χρόνο της παράτασης εφόσον τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος".

Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης έως και 2 μήνες πριν την λήξη της άδειας διαμονής τους, μετά την πεντάμηνη παράταση που χορηγείται, χωρίς την επιβολή προστίμου!

Ο νέος κώδικας μετανάστευσης τέθηκε σε διαβούλευση. Αλλαγές στη χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής, εισαγωγή της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς, μείωση των κατηγοριών των αδειών διαμονής, επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην ανανέωση των αδειών διαμονής λόγω της έλλειψης ενσήμων κ.λ.π.
Δείτε το σχέδιο νόμου στον παρακάτω σύνδεσμο: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Απλοποίηση των πολυδαίδαλων διαδικασιών νομιμοποίησης των μεταναστών φέρνει ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης.

Για πρώτη φορά, η χώρα κωδικοποιεί τους 20 νόμους, τα 6 Προεδρικά Διατάγματα και τις 42 κανονιστικές πράξεις που αφορούν στους αλλοδαπούς και τα συμπυκνώνει όλα σε ένα νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει 140 άρθρα.
Ευκολότερη πρόσβαση στο καθεστώς του επί «μακρόν διαμένοντας» που θα επιτρέπει στον αλλοδαπό να αναζητήσει δουλειά σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης θελήσει, μείωση στις κατηγορίες των αδειών διαμονής από 50 σε 19, αλλά και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα παιδιά των μεταναστών προβλέπονται στον νέο νόμο που μελετάται.

Με αυτόν τον τρόπο, η δικομματική κυβέρνηση επιθυμεί να ξεπεράσει τον σκόπελο του νόμου περί ιθαγένειας, που είχε προκαλέσει τριγμούς στο προηγούμενο σχήμα και να εξασφαλίσει τη συναίνεση και την ψήφο των κυβερνητικών βουλευτών.
Τον νέο κώδικα μετανάστευσης αναμένεται να φέρει στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης στα τέλη Αυγούστου ή το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για το επίμαχο νομοσχέδιο είναι ενήμερο το ΠΑΣΟΚ διά του αναπληρωτή υπουργού Λ. Γρηγοράκου, ενώ τοπικά το «πράσινο φως» αναμένεται και από το Μέγαρο Μαξίμου.
Οι επιτελείς πιστεύουν ότι η ΔΗΜΑΡ δεν θα έχει διαφωνίες, αφού το σκαρίφημα του νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνει τις απόψεις που κατά καιρούς έχουν διατυπώσει. Στόχος όμως των ιθυνόντων είναι στο νομοθέτημα αυτό να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου. 

Read more...

Με την εγκύκλιο 52 του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών, κατόχων ΕΔΤΟ σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010.
Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Εκδόθηκε νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την παραμονή και την εργασία ομογενών από την Αλβανία. Στην παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης του Ε.Δ.Τ.Ο. και της Α.Δ.Ε.Τ.  Σημειώνουμε ότι τα ΕΔΤΟ που κατα την δημοσίευση της ΚΥΑ (15.11.2012) ήταν σε ισχύ, μετατρέπονται σε αόριστης διάρκειας δεν χρειάζονται ανανέωση. Προσοχή οι Α.Δ.Ε.Τ. έχουν ημερομηνία λήξης και πρέπει να ανανεώνονται.
Για να κατεβάσετε την ΚΥΑ, πατήστε εδώ

Χρήσιμα Υποδείγματα

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday934
mod_vvisit_counterYesterday307
mod_vvisit_counterThis week1253
mod_vvisit_counterLast week3182
mod_vvisit_counterThis month2182
mod_vvisit_counterLast month14934
mod_vvisit_counterAll days466915

We have: 7 guests online
Your IP: : 54.211.82.105
 , 
Today: December 07, 2016

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

poreia-diamonis

poreia-ithagenias

Accordion FAQ